KONTAKT

S U E Z  Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
Adres: ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, POLSKA

Sekretariat Zarządu
Telefon: 24 262 48 53
Fax: 24 262 22 44
E-mail: plock.sekretariat@suez.com

Dział ds. Odpadów Komunalnych
(zlecenia w ramach podatku, odpady płynne, toalety przenośne itp.)
Telefon: 24 367 92 26
E-mail: plock-marketing@suez.com
plock.handel@suez.com

Dział ds. Odpadów Przemysłowych
(odpady: budowlane, niebezpieczne, wielkogabarytowe itp.)
Telefon: 24 367 92 12
Telefon: 24 367 92 16
Telefon: 24 367 92 27
E-mail: plock-marketing@suez.com
plock.handel@suez.com

Dział Administracji Sprzedaży
(faktury, płatności)
Telefon: 24 367 92 23
E-mail: plock.sprzedaz@suez.com

Dział Eksploatacji
E-mail: plock.dyspozytor@suez.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Olga Skotnicka,
ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa
e-mail: iod.plock@suez.com

„Administratorem danych osobowych jest Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.., przy ul. Przemysłowej 31, 09-400 Płock, e-mail: plock.sekretariat@suez.com (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych (adres korespondencyjny: Narbutta 22/23. 02-541 Warszawa, e-mail: iod.plock@suez.com .

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Umowy, w tym na potrzeby związane z rozliczeniem finansowym w związku z ewentualnymi roszczeniami, a także w celach kontaktowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacją przedmiotu umowy w celach kontaktowych oraz w celach identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia Umowy. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Osoba zainteresowana posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w Umowie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji ww. celów”.

Akceptuję